Javni poziv za upis djece u PU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine 

KANTON SARAJEVO 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU 

VLADIMIR NAZOR” 

Sarajevo, Ul. Azize Šaćirbegović br: 80 Tel.direktor: (00387) 33641354 ili sekretar: (00387) 33650196 

VLADIMIR NAZOR 

Broj:01873/20
Datum: 29.5.2020.godine 

Na osnovu člana 67. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevobr. 23/17, 33/17 i 30/19) člana 13. stav (1) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 26/08 i 21/09), (Službene novine Kantona Sarajevobroj 23/17 i 33/17), člana 87. Pravila Centra i Odluke broj 01872/20 od 29.5.2020.godine, Školski odbor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ,,Vladimir Nazorna sjednici održanoj dana 29.05.2020.godine upućuj

JAVNI POZIV

za prijem djece u JU Centar ,,Vladimir NazorPredškolska ustanova u ul. Kemala 

Kapetanovića br.43. Sarajevo 

  1. I. Pozivaju se roditelji/staratelji djece ranog i predškolskog uzrasta da podnesu Prijavu za upis djece u školsku 2020/2021 godinu od 01.06. do 20.06.2020. godine. Polaznici su djeca uzrasne dobi od 3 godine do polaska u školu. Roditelji/staratelji mogu podnijeti prijavu i za djecu od šest mjeseci do navršene treće godine, radi evidentiranja i eventualnog formiranja grupe. II. Obrazac prijave može se dobiti na adresi Centra ili preuzeti sa web stranice : vladimirnazor.edu.ba. Prijave se predaju lično na adresu Centra, ul.Azize Šaćirbegović br. 80. u vremenu od 9,0015,00 sati. III. Rad se realizira u prvoj smjeni (7.3015.30 sati). Ugovor se može zaključiti i za kraći periodpoludnevni boravak i dodatne usluge (specijalizirani programi, rehabilitacija i dr.) IV. Uz prijavu na javni poziv roditelji/staratelji su dužni obavezno dostaviti: Izvod iz matične knjige rođenih, Cipsovu prijavu boravka, Medicinsku dokumentaciju, kao i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) uvjerenja nadležnih institucija o zdravstvenom i socijalnom statusu djeteta. V. Prioritet prilikom upisa imaju djeca sa intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama. VI. Stručni tim Centra, na osnovu predate medicinske dokumentacije o posebnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima/starateljima uz prisustvo djeteta, ocijeniće mogućnost uvođenja dodatnih programa

VII. Prilikom zaključivanja ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza roditelj/staratelj je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati predškolski program ne starije od 30 (trideset) dana u odnosu na prvi dan boravka djeteta. Roditelj/staratelj je dužan dati na uvid identifikacioni dokument (lična karta)

Prijavni obrazac preuzmite ovdje prijavni obrazac