ODGOJ I OBRAZOVANJE – OSNOVNI NIVO

U našoj ustanovi, realizira se Plan i program rada za Osnovni nivo, s tim da je ovim programom obuhvaćeno 9 odjeljenja, sa ukupno 42 učenika. Osnovni nivo je program odgoja i obrazovanja za učenike osnovnog nivoa koji obuhvata djecu sa umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama. Osim nastavnika-defektologa u rad sa učenicima su uključeni: profesor tjelesnog odgoja, muzikoterapeut, logoped i fizioterapeut a u skladu sa sposobnostima, interesima i potrebama svakog učenika. Osim toga, realizira se i nastava u Školi u prirodi, posjete kulturnim i javnim ustanovama Kantona i drugi sadržaji tokom školske godine.

PROGRAMSKA STRUKTURA

UVODNI DIO

Osnovno je polazište da svako dijete ima pravo da se odgaja i obrazuje u skladu sa individualnim sposobnostima, najefikasnijim metodama i sredstvima u odgovarajućim uvjetima. Ustavno načelo po kojemu: ¨Osobe ometene u psihofizičkom ili fizičkom razvoju imaju u ostvarivanju odgoja i obrazovanja pravo na posebnu pomoć i zaštitu¨ temeljna je odrednica kada je riječ o djeci i omladini na stupnju umjerenih i težih intelektualnih i razvojnih teškoća.

Djeci i omladini se na stupnju umjerenih i težih intelektualnih i razvojnih teškoća, elementima osnovnog obrazovanja, osigurava se razvoj usklađen s njihovim potrebama i sposobnostima, a time i uspješnije uklapanje u društveni život i rad.

KARAKTERISTIKE UČENIKA SA UMJERENIM I TEŽIM INTELEKTUALNIM I RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

Za pravilnije razumijevanje koncepta odgoja i obrazovanja djece i omladine sa umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama treba prikazati osnovne značajke tih osoba na temelju kojih se izrađuje cjelokupan odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupak (odgoja i obrazovanja, socijalizacije, radnog pripremanja i osposobljavanja).

Bitna je značajka populacije s umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama psihometrijski determinirana sniženom sposobnošću intelektualnog funkcioniranja. Što je osoba na nižem stupnju intelektualnog funkcioniranja, to je proces uvođenja u društveni život i proces stjecanja znanja, vještina i navika usporeniji i povezan s brojnim teškoćama, što se osobito izražava na usporenom psihomotornom razvoju, ograničenjima u govornoj komunikaciji i socijalizaciji. Ipak, tretman ovih osoba treba graditi na preostalim sposobnostima, gdje se pravilnim tretmanom mogu steći higijenske navike, kulturne i radne navike, tj. da u kasnijem životu i radu ove osobe ne moraju biti potpuno ovisne o društvenoj brizi i pomoći.

Programska koncepcija

Program ima razvojni karakter, što znači da svako dijete obuhvaćeno programom počinje od elemenata programa u skladu sa nivoom funkcioniranja i dostiže razinu u skladu sa svojim individualnim sposobnostima. Program ima karakter istodobne stimulacije motornog, senzornog, emocionalnog, intelektualnog i socijalnog razvoja. Program ima i funkcionalni karakter, tj. stavlja u funkciju sve aspekte dječije ličnosti, osobito njegove motorne i druge sposobnosti radi razvijanja radnih sposobnosti, čime se omogućuje primjereno radno osposobljavanje, odnosno stvaraju se uslovi za njihovo uključivanje u društveno koristan život i rad.

ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUČJA

Program obuhvata ova odgojno-obrazovna područja :

– senzomotorni odgoj

– tjelesni odgoj

– radni odgoj

– briga o sebi

– moja okolina

– likovno izražavanje

– muzičko izražavanje

– komunikacija

– socijalizacija

Navedena područja rada se realizuju kroz 40-to minutne aktivnosti.

Realizaciju sadržaja izvodi dipl. defektolog-oligofrenolog (edukator-rehabilitator), radni instruktor uz defektologa za područje radnog osposobljavanja, a prema potrebama učenika – logoped, fizioterapeut, muzikoterapeut, na području produženog stručnog tretmana.

STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA:

Diplomirani defektolog-oligofrenolog (diplomirani edukator-rehabilitator).

Predmete vještina od petog razreda mogu predavati i nastavnici vještina.

NAPOMENA: Idealno bi bilo da defektolozi/edukatori-rehabilitatori zajednički sa nastavnicima vještina, realiziraju sadržaje iz predmeta vještina od 5-9 razreda.

CILJ I ZADACI

Principi na osnovu kojih je napravljen program rada za djecu sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama su slijedeći:

– Učenje i razvoj ove skupine djece su multidimenzionalni; razvojna područja se umnogome prepliću.

– Sva djeca mogu učiti

– Postoje individualne razlike u brzini razvoja među djecom

– Poznavanje djetetovog rasta i razvoja su ključni za maksimiziranje edukacijsko-rehabilitacijskih postignuća djece i efikasne implementacije programa

– Porodice su važni saradnici u kreiranju i implementiranju individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa (IERP)

– Djeca spontano i planirano uče kroz aktivno istraživanje svoje okoline

ODGOJ I OBRAZOVANJE – NAPREDNI NIVO

Program namjenjen za učenike sa lakim intelektualnim i razvojnim teškoćama koji u skladu sa nivoom funkcionisanja mogu pratiti nastavu kroz obavezne nastavne predmete i korekciono-terapeutske programe, kao i vannastavne aktivnosti.

NASTAVNI PREDMETI:

– bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

– matematika,

– moja okolina,

– priroda,

– društvo,

– kultura življenja,

– radno i tehnički odgoj,

– tjelesni i zdravstveni odgoj,

– muzički odgoj,

– likovni odgoj,

Od IV razreda uvodi se i fakultativni predmet: Engleski jezik.

KOREKCIONO-TERAPEUTSKI PROGRAMI:

– psihomotorna reedukacija,

– razvoj govora,

– senzorna integracija,

– logopedska podrška (govorno-jezička terapija)

– fiziterapeutska podrška,

– art terapija.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI:

– ritmička sekcija,

– dramsko-recitatorska sekcija,

– čitalačka sekcija,

– hor,

– sportska sekcija.

RADIONICE:

– radionice s roditeljima DEKUPAŽ,

– radionice u saradnji sa socijalnom radnicom u cilju poboljšanja kvalitete života.

ODJEL ZA OKUPACIONI RAD I RADNO OSPOSOBLJAVANJE

Radno osposobljavanje  / radno okupaciona terapija je posljednja faza edukacije djece i učenika sa umjerenim i težim poteškoćama u razvoju poslije završenog ciklusa osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, od 17 do 21 godine života kako je zakonom regulisano.

Cilj Radnog osposobljavanja / radno okupacione terapije je da se polaznici dovedu u uslove prilagođene njihovim sposobnostima za osposobljavanje i vršenje najjednostavnijih poslova samostalno ili djelomično samostalno i u kojima se uz nadzor stručnog tima uključuju u organizovani proizvodni, rehabilitacioni, odgojno obrazovni proces.

Radno osposobljavanje / radno okupaciona terapija u Centru „Vladimir Nazor“ egzistira od 1990 godine kada je otvorena Tkačka radionica, u to vrijeme sa suvremenim mašinama za tkanje i pletenje.

Potom je poslije uspješno provedenog probnog perioda radnog osposobljavanja / radno okupacione terapije u tkačkoj radionici, stekli su se uslovi i 1999 godine otvorena je upotpunosti opremljena Keramičarska radionica.

Već 2000 godine otvorene su još dvije radionice i to: Radionica za izradu svijeća ili Svjećarska radionica i Radionica za izradu ukrasnih predmeta od drveta ili Drvarska radionica. Sve navedene radionice opremljene su sa potrebnom opremom i materijalima koji su u to vrijeme bili na vrhunskom nivou.

U sadašnje vrijeme nastojanja menadžmenta i uprave Centra je modernizovanje svih radionica kako bi odgovorile zahtjevima i potrebama učenika koji se nalaze na radnom osposobljavanju / radno okupacionoj terapiji. Program rada radnog osposobljavanja / radno okupacione terapije provodi se kroz vodstvo radnog terapeuta / radnog instruktora, defektologa i ostalih stručnih saradnika.

ODJEL ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU DJECE S
UMJERENO I TEŽE SMANJENIM SPOSOBNOSTIMA
PO MODELU “CHRISTINE WITCUTT”

Centar je otvoren u znak sjećanja na Christine Witcutt (1941-1993), škotsku humanitarnu djelatnicu koja je poginula u Sarajevu. Na otvaranju Centra bili su prisutni članovi porodice Witcutt, predstavnici humanitarne organizacije Edinburgh Direct Aid, članovi škotskog parlamenta, te domaći dužnosnici i humanitarni radnici. Denis Rutovitz jedan od direktora EDA, tada je rekao: „kada je gospođa Christine pogođena snajperskim metkom, preminula, to je mogao biti kraj naše misije pomoći građanima Sarajeva i BiH, ali Christinina bi želja bila da nastavimo, što nas je dovelo do osnivanja ovog centra“.

Centar je smješten u zgradi koja je izgrađena donacijom Republike Turske. Opremljen je savremenim učilima i pomagalima, kako bi se nakon edukacije i rehabilitacije polaznici mogli uključiti u samostalan život i rad. U njemu će djeca boraviti od 7 do 17 sati uz nadzor vrhunskih stručnjaka. To će olakšati egzistenciju njihovim roditeljima koji se mogu posvetiti svojim poslovnim obavezama ili brigom o ostalim članovima obitelji.

Za ovaj nesebičan čin u ime općine Novo Sarajevo ambasador BiH u Ujedinjenom Kraljevstvu, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Elvira Begović predala je u Edinburgu plaketu zahvalnicu porodici Christine Witcutt.

Trenutno su  u objektu Christine Witcutt smještena dva odjeljenja učenika osnovni nivo, kao i najmlađa populacija, tj. učenici hronološke dobi od 3 – 7 godina, koji čine Dnevni centar. Pored diplomiranih defektologa – oligofrenologa koji su uključeni u direktni rad sa djecom, tu su i stručni saradnici i to: fizioterapeut, muzikoterapeut, diplomirani defektolog-logoped i medicinska sestra. O higijeni objekta brine jedna higijeničarka.

Prostorno objekat Christine Witcutt sadrži dvije učionice, igraonicu, sobu za muzikoterapiju, sobu za opuštanje i relaksaciju, prostor u kojem borave logoped i fizioterapeut, kuhinju, kao i dva mokra čvora.

Svake godine imamo trend povećanja broja djece sa posebnim potrebama kojima je potreban tretman stručnjaka koji rade u ovom odjelu i jedan od najvećih problema koji ograničavaju rad i pružanje kompletne usluge učenicima su upravo prostorni kapacitet. Rad u objektu se realizira u jednoj smjeni.

Odjeljenja rade po Planu i programu za osnovni nivo i broje po pet učenika. Nakon završene osnovnoškolskog obrazovanja , ovi učenici se opredjeljuju za nastavak obrazovanja u jednoj od naših radionica.

U Dnevni centar djeca dolaze po preporuci pedijatara, ljekara iz  domova zdravlja, po nalogu sa kliničkog centra ili nakon završetka procesa opservacije u našem Centru ili nekog centra iz regiona. Djeca borave na cjelodnevnom tretmanu, a rad je baziran na osnovu plana i programa rada za predškolce prilagođenog mogućnostima naših učenika. Osim grupnog i individualnog defektološkog tretmana učenici su obuhvaćeni i muzikoterapijom, logopedskim i fizioterapeutskim tretmanom, kao i tretmanom senzorne integracije.

Iz Dnevnog centra djeca se upućuju ili u redovne škole ili škole koje rade po prilagođenom programu rada ili u neku od grupa unutar našeg Centra.

Objekat je otvorenog tipa, što znači da se radi  na potpunoj integraciji sa širom socijalnom zajednicom.

MOBILNI MULTIDISCIPLINARNI TIMOVI
ZA PODRŠKU INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Mobilni tim Centra “Vladimir Nazor” pruža podršku učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Stučni tim čine: defektolog, logoped, psiholog i po potrebi socijalani radnik koji pružaju usluge opservacije učenika sa teškoćama u razvoju i izradu individualno-edukacijskih programa.

OPSERVACIJA I DIJAGNOSTIKA

U cilju neizbježne i blagovremene prevencije, uključivanja djece sa poteškoćama u učenju i razvoju u adekvatne programe neophodno je da djeca od ranog uzrasta budu opservirana i dijagnosticirana. Reforma odgoja i obrazovanja u našoj državi se odvija po koncepciji da svako dijete ima pravo na obrazovanje prema svojim mogućnostima, a mogućnosti djece neophodno je procjeniti.

Procjena je složen postupaki moguć jedino u uslovima planski provedene aktivnosti uz visoke stručne i materijalne uslove. Naša država je prihvatila inkluziju kao svjetski i human proces, koji obezbjeđuje pravo svakog djeteta da se obrazuje i odgaja u skladu sa svojim individualnim mogućnostima. U školi se prave individualno prilagođeni planovi i programi za djecu sa poteškoćama u učenju i razvoju, koji se pravi samo na osnovu procjene djeteta.

Odjel daje mogućnost da se djeca opserviraju i dijagnosticiraju na zahtjev roditelja, Pedijatrijske klinike, redovnih osnovnih škola, predškolskih ustanova Kantona Sarajevo, i po drugim zahtjevima. Otvoren je u potpuno renoviranom i savremeno opremljenom prostoru.

Opservacija i dijagnosticiranje traje minimalno 15 dana, a maksimalno 6 mjeseci. Opservaciju i dijagnosticiranje obavlja multidisciplinarni tim stručnjaka različitih profila: diplomirani defektolozi, psiholozi, logopedi, pedagozi, socijani radnici, specijalisti fizijatri, speciajlista perodont, po potrebi dječiji neuropedijatar i dječiji psihijatar, muzikoperaput, asistenti i drugi.

ʺERKʺ EDUKACIJA I REHABILITACIJA U KUĆI

Servis edukacije i rehabilitacije u kući djeluje više od 10 godina, a finansira se od strane „Christine Witcutt“ fondacije iz Edinburga.

U ovaj servis uključuju se djeca/korisnici koja nisu obuhvaćena ni sa jednim oblikom edukativno-rehabilitativnih programa.

Trenutno je u servisu 24-ro djece/korisnika, uzrasne dobi od 4. do 23. godine, gornja granica do koje korisnik može biti u ovom servisu je 25. godina.

Tim koji radi sa djecom sastavljen je od stručnjaka različitih profila:

– tri defektologa-oligofrenologa

– jedan defektolog-logoped

– tri dipl.fizioterapeuta

– dva muzikoterapeuta

– socijalni radnik

– medicinska sestra

Stručni tim obezbjeđuje sljedeće:

– Stručni tretman iz domena prioritetnih potreba koje će se utvrditi inicijalnom opservacijom i procjenom za svakog korisnika pojedinačno. Usluge koje korisnik može dobiti su: fizikalna terapija, defektološki tretman, logopedski tretman, podrška psihologa (po potrebi), podrška socijalnog radnika, muzikoterapija, medicinska sestra, te po potrebi još neki tretmani kao radno-okupaciona rehabilitacija te povremeni boravak djeteta u grupi pri Centru „Vladimir Nazor“ radi socijalizacije.

– Ovi tretmani se obavljaju pri Centru „ Vladimir Nazor“ i u kući korisnika u zavisnosti od procjene opšteg stanja korisnika i drugih relevantnih činjenica. Tretmani se obavljaju u kući onih korisnika kod kojih se utvrdi da zbog težine oštećenja, materijalno-socijalne situacije, nepristupačnih prilaza nisu u mogućnosti da na tretman dolaze u Centar „Vladimir Nazor“.

– Dijete/korisnik može dobiti najmanje 1 (jedan), a najviše 3 (tri) različita tretmana.

– Svaki korisnik tretmane može dobiti najmanje 1 (jednom), a najviše 2 (dva) puta sedmično.

U koliko dođe do napredka kod djece/korisnika, sljedeći korak na koji se odlučuje stručni tim zajedno sa roditeljima je upis u Centar „Vladimir Nazor“ jer će dijete  na taj način dobiti raznovrsnije tretmane.

ŠKOLA U PRIRODI

Škola u prirodi Škola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodiŠkola u prirodi

ZAKONI, PRAVILNICI I  NASTAVNI PROGRAMI

ZAKONI

PRAVILNICI

NASTAVNI PROGRAMI

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit i odgovorit ćemo Vam u što kraćem roku. S poštovanjem