JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

Osoblje

RADNO MJESTOBROJ IZVRŠILACA
UPRAVA (Centar i Predškolski odjel)UKUPNO: 3
Direktor1
Pomoćnik direktora1
Sekretar1
 
STRUČNI SARADNICI:UKUPNO: 25
Pedagog  (Centar i Predškolski odjel)1
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
Socijalni radnik (Centar i Predškolski odjel)1
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
Psiholog2
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme2
Defektolog u predškolskom odjelu15
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme15
Logoped u Centru i predškolskom odjelu6
– Neodređeno vrijeme3
– Određeno vrijeme3
 
SARADNICIUKUPNO: 30
Medicinsko osoblje8
Medicinske sestre4
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme3
Fizioterapeuti4
– Neodređeno vrijeme2
– Određeno vrijeme2
 
ASISTENTI U ODJELJENJU/GRUPIUKUPNO: 22
Neodređeno0
Određeno22
Produženi boravakPopunjava se internim rasporedom
 
ADMINISTRACIJA I FINANSIJE (Centar i predškolski odjel)UKUPNO: 1
Administrativni radnik1
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme1
 
Računovodstvene poslove obavlja Vortt d.o.o.Ugovor o poslovnoj saradnji
 
TEHNIČKO OSOBLJE:UKUPNO: 12
Domar2
– Neodređeno vrijeme2
– Određeno vrijeme0
Dnevni čuvar2
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme1
Spremačice7
– Neodređeno vrijeme4
– Određeno vrijeme3
Servirka1
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
 
NASTAVNICI i ODGAJATELJIUKUPNO: 51
Razredna nastava – defektolozi28
– Neodređeno vrijeme22
– Određeno vrijeme6
Engleski jezik-fakultativno0,5
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
Muzička kultura1
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme1
Likovna kultura/ Zdravi životni stilovi0,625
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme1
Tjelesni i zdravstveni odgoj1
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
Tehnička kultura/osnove tehnike1
– Neodređeno vrijeme1
– Određeno vrijeme0
Odgajatelji – Predškolski odjel15
– Neodređeno vrijeme0
– Određeno vrijeme15
Radni instruktori, tkačka, keramička i ostale radionice3
– Neodređeno vrijeme3
– Određeno vrijeme0
 
UKUPNO RADNIKA122

Br.

Naziv radnog mjesta

Glavni zadaci i odgovornosti

Napomena

 

UPRAVA

  

1.        

Direktor

Rukovodi radom Škole. Zastupa i predstavlja Školu i vrši naročito sljedeće poslove:

Osim poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, obavlja i slijedeće poslove:

priprema nacrt godišnjeg programa obrazovno-odgojnog rada Centra nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje, podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada školskom odboru, osnivaču, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta, na kraju školske godine ga dostavlja i u elektronskoj formi, planira rad, saziva i vodi sjednice odjeljenskih i nastavničkih vijeća, predlaže finansijski plan škole i podnosi finansijski izvještaj školskom odboru i osnivaču, u skladu sa pravilnikom iz člana 88. ovog zakona vrši izbor i postavljanje radnika i s njima zaključuje ugovor o radu, brine se o zbrinjavanju radnika u skladu sa pravilnikom iz člana 88. ovog zakona, na prijedlog komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika škole vrši postavljanje radnika sa rang-liste koju dostavi komisija i sa njima zaključuje ugovor o radu, odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu, osigurava stručno usavršavanje radnika, brine o sigurnosti, pravima, obavezama i interesima učenika i radnika, sarađuje sa učenicima i roditeljima, predlaće školskom odboru pravila i druge opće akte, posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obaveza iz radnog odnosa, sarađuje sa osnivačem,, organima državne uprave, ustanovama i drugim organima, nadzire blagovremeno i tačno unošenje podatak u sistemu EMIS, utvrđuje raspored nastavnika i drugih radnika škole na određene poslove, u skladu sa općim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi, utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, predlaže raspored časova nastavničkom vijeću, rješava po žalbama i prigovorima na rad nasatvnika, stručnih i drugih saradnika, rješava po žalbama i prigovorima roditelja, odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora u slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i drugih radnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i radnike škole, provodi odluke školskog odbora i nastavničkog vijeća, vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima i pravilima škole

 

2.        

Pomoćnik direktora

Obavlja poslove od značaja za organizaciju odgojno-obrazovnog rada  Centra, a naročito:

obavlja uži stručni nadzor nastavnika i stručnih saradnika u smjeni u kojoj radi i u suprotnoj smjeni ako je direktor odsutan, u saradnji sa direktorom učestvuje u izradi prijedloga Godišnjeg programa rada Centra, u saradnji sa direktorom učestvuje u pripremi sjednica Nastavničkog vijeća i učestvuje na sjednicama Nastavničkog vijeća, zamjenjuje direktora za vrijeme njegove odsutnosti, obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u nadležnost pomoćnika direktora i koji su utvrđeni Pravilima škole.

 

3.        

Sekretar

Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Škole, a naročito: Upravno-pravni poslovi: Učesće u izradi nacrta normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima, Praćenje zakonskih propisa i službenih glasila, Pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka, Briga i realizacija registracije i statusnih promjena Centra pri nadležnim ustanovama, Saradnja sa nadležnim stručnim službama izvan škole:inspekcijama, službe PIO/MIO  Zavodom za zapošljavanje i sl., Stručna pomoć stručnim organima i komisijama Centra, Zastupanje i predstavljanje pred sudom do određenog iznosa

Kadrovski i administrativni poslovi: Vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima, Prijavljivanje i odjavljivanje radnika i članova porodica nadležnim službama penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenje promjena, Vođenje evidencije odsustvovanja s posla, Učešće u izradi plana godišnjih odmora, Izdavanje radnih uvjerenja radnicima Centra, Izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i odgovora, Poslovi javne nabavke veće vrijednosti, Rad sa strankama.

 
 

STRUČNI SARADNICI

  

4.        

Pedagog

Obavlja poslove od značaja za organizaciju odgojno-obrazovnog rada  Centra, a naročito:

 Koncepcijsko-programski zadaci: Programiranje, ostvarivanje  i analiza odgojnog obrazovnog rada, Rad sa učenicima/djecom, prijem učenika/djece, otvaranje i vođenje dosijea, individualni i grupni rad s učenicima/djecom, Saradnja sa roditeljima/starateljima, savjetodavni rad, pružanje stručne pomoći-rekategorizacija učenika, Rad sa defektolozima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim organima škole, Uvođenje savremenih metoda i inovacija u rad sa djecom/učenicima,  Profesionalna orijentacija, Saradnja sa institucijama, Pedagoško-psihpološka praksa studenata nastavničkih fakulteta,  Istraživanja u praksi pedagoga ustanove,  Rad na Godišnjem programu rada Centra  i Plana razvoja i praćenje njihove realizacije, Pedagoška dokumentacija, Priprema za rad i stručno usavršavanje, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i Školskog odbora, u skladu sa kompetencijama

 

5.        

Socijalni radnik

Obavlja poslove od značaja za saradnju sa porodicom djece i učenika, a naročito: Koncepcijsko programski zadaci: Programiranje, ostvarivanje i analiza socijalnog rada, Rad u timu sa pedagoško-psihološkom službom i razrednicima, Saradnja sa porodicom, starateljima u Centru i na terenu, Saradnja sa centrimam za socijalni rad: prati socijalne probleme učenika/djece, učestvuje u preduzimanju mjera za njihovo prevazilaženje, obavještava o nepohađanju nastave,  zanemarivanju roditeljske dužnosti i drugim okolnostima koje su od značaja za učenika/dijete, daje stručnu pomoć i aktivno učestvuje u ostvarenju materijalnih beneficija i dr., Saradnja sa općinama (materijalne beneficije i dr.), Saradnja sa ministarstvima koja se bave socijalnim pitanjima i zdravljem porodice i djeteta i drugim institucijama, Saradnja sa komisijom za kategorizaciju, Vođenje socijalnog kartona učenika u okviru pedagoškog kartona, Stručno usavršavanje i rad u stručnim organima, Praćenje provedbe Smjernica za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, stručnih organa, u skladu sa  kompetencijama

 

6.        

Psiholog

Obavlja poslove psihološke podrške, a naročito: Prijem učenika-administrativni poslovi, Rad sa roditeljima, Uzimanje anamnestičkih podataka, Psihološka obrada podataka za prijem, Rad u prijemnoj komisiji, Formiranje dosjea učenika, Psihološko ispitivanje, Obrada rezultata i pisanje nalaza, Rad na profesionalnoj orijentaciji, Učešće u radu stručnih organa, Stručno usavršavanje, Dostavljanje mišljenja o profesionalnoj orijentaciji, Rad na Godišnjem programu rada Centra, i planu razvoja Centra i prati realizaciju GPRŠ, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i Školskog odbora, u skladu sa kompetencijama

 

7.        

Defektolog u predškolskom odlelu

Neposredni odgojno-obrazovni rad, edukacijsko-rehabilitacijski rad, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, Izrada i izbor didaktičkog materijala u predškolskom odjelu, Metodološka adaptacija, Izrada individualnih programa, Izrada i provedba korektivno-stimulativnog rada s djecom ( poticanje psihomotornih i senzornih sistema), Naučno-istraživački rad radi unapređenja odgojno-obrazovnog procesa, Stručna savjetodavna pomoć odgajateljima u planiranju i realizaciji odgojno-obrazovnog rada, Stručna podrška roditeljima/starateljima i jačanje kompetencije roditelja, Izrada i primjena asistivnih tehnologija, Rana detekcija, dijagnostika i timska procjena, Rana intervencija, Odlazak na teren/ u porodicu djeteta, Realizovanje radionica i edukacija za roditelje/staratelje, Saradnja sa stručnim saradnicima (predavanja, radionice, prikazi slučaja…), Učestvovanje u radu stručnih timova, planiranje i provedba  programa ili projekata

Saradnja s drugim institucijama (socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim), Učestvovanje u organizovanim oblicima razmjene iskustava i saradnje sa drugim

stručnim saradnicima i predškolskim ustanovama, Individualni defektološki, edukacijsko-rehabilitacijski tretmani, Učestvovanje u planiranju i provođenju specijaliziranih programa, Praćenje, vrednovanje i evaluacija odgojno-obrazovnog rada, metoda i unapređenje

mjera za poboljšanje efikasnosti i uspješnosti rada, Individualno i kontinuirano stručno usavršavanje, Rad na uvođenju inovacija, savremenih oblika i metoda rada, Rad u stručnim organima (stručni aktivi, vijeća, komisije za upis djece i dr.), Saradnja s roditeljima, s pedagogom, psihologom i ostalim stručnim saradnicima, Rad u okviru društvene predškolske djelatnosti, Rad na pedagoškoj dokumentaciji, Ostali poslovi (dežurstvo, zdravstvena zaštita učenika, osiguranje, ishrana, prevoz i dr.), Administrativni poslovi (nalazi, mišljenja, izvještaji…)

 

8.        

Logoped

Logopedska dijagnostika opservacija, Logopedske vježbe, Priprema tehničkih,  Priprema didaktičkog materijala,   Priprema jezičkog materijala sredstava,  Logopedska dokumentacija,  Stručno usavršavanje,  Učestvovanje u radu stručnih organa, Rad s roditeljima, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i Školskog odbora, u skladu sa kompetencijama.

 
 

SARADNICI

  

9.        

Medicinska sestra u Centru

Aktivnosti oko higijenskih potreba i stvaranje kulturnih navika djece,  Pripremanje za hranjenje i hranjenje, Priprema za usmjerene aktivnosti, Usmjerene aktivnosti, Slobodne aktivnosti, Aktivnosti izvan Centra, Stručno usavršavanje i evidencija, Sekcije i dekorisanje prostora, Rad u stručnim organima, Dodatna zaduženja.

 

10.    

Medicinska sestra u predškolskom odjelu

Saradnja sa roditeljima,  Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje, Priprema i vođenje dokumentacije, Izrada didaktičkih sredstava i inoviranje rada, Ostali poslovi po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca u skladu sa potrebama Centra.

 

11.    

Fizioterapeut u Centru

Procjena,  Fizioterapeutski tretman, Priprema aparature za rad, vođenje dokumentacije,  Saradnja sa fizijatrom(pregled, dijagnoza, terapija),  Saradnja sa stručnim službama,  Stručno usavršavanje, Rad sa roditeljima, Poslovi po nalogu direktora.                                          

 

12.    

Asistent u odjeljenju/grupi u Centru

Pruža podršku učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju u odjeljenju i produženom boravku, realizira prilagođene sadržaje i aktivnosti (daje upute, smjernice i pojašnjenja), posreduje u uspostavljanju interakcije između učenika s teškoćama i nastavnika, motivira, potiče i pomaže učeniku s teškoćama u razvoju prilikom uključivanja u nastavne i vannastavne aktivnosti odjeljenja, Potiče učenikovo samopouzdanje i neovisnost, pomaže učeniku prilikom snalaženja u školskom okruženju, kretanja, izvođenja određenih pokreta, držanja pribora, korištenja udžbenika, pomaže prilikom promjene kabineta/učionica/radnih prostora (odlaska u toalet, dvoranu za sport i sl.), pripreme učenika za naredni sat u skladu s potrebom/stanjem učenika s teškoćama u razvojuPomaže učeniku s teškoćama u razvoju prilikom dolaska u školu i prati učenika do roditelja/staratelja ili druge osobe koja učenika vodi kući, Kontinuirano sarađuje sa roditeljima/starateljima učenika s teškoćama u razvoju, nastavnicima, stručnim saradnicima, članovima Stručog tima na nivou Centra, te sa profesionalcima iz zajednice, Prati i dokumentuje rad i postignuće učenika s teškoćama u razvoju, te iznosi svoja zapažanja o učeniku s teškoćama u razvoju prilikom evaluacije i IEP-a i /ili IPP-a, Stručnoj službi centra dostavlja relevantne podatke o učeniku jednom mjesečno koji su u funkciji evaluacije i unapređenja odgojno-obrazovnog rada, Kontinuirano se stručno usavršava, Rad u stručnim organima, Dodatna zaduženja po nalogu direktora.

 

13.    

Asistent u grupi u Predškolskom odjelu

Podrška djetetu u odgojno-obrazovnim aktivnostima,  Pomoć voditelju grupe u pripremi materijala za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti, Praćenje i dokumentiranje rada,  Saradnja sa stručnjacima, Podrška djetetu pri realizaciji slobodnih aktivnosti i Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje.

 

14.    

Nastavnik u produženom boravku

Organiziranje dnevnih obazovnih zadataka. Pružanje stručne pomoći u učenju i savjetovanje učenika. Oganiziranje slobodnih aktivnosti učenika, vođenje slobodnih aktivnosti, organizacija rekreativnih i izvanučioničkih aktivnosti. Briga za pravilnu prehranu učenika. Redovna saradnja sa roditeljima i izvjeđtavanje o radu učenika. Briga za urešenje i funkcioniranje radnog prostora, te izrada potrebnog didaktičkog iostalog materijala. Planiranje i programiranje rada produženog boravka. Vođenje evidencije o polaznicima produženog boravka. Saradnja sa učiteljima u redovnoj nastavi. Saradnja sa stručnim saradnicima. Izvjeđtavanje, praćenje rezultata i evaluacija rezultata rada na kraju polugodišta i na kraju školske godine.

Popunjava se internim rasoredom radnika

 

TEHNIČKO OSOBLJE

  

15.    

Domar

Vrši poslove održavanja i čuvanja objekta, Za vrijeme kada se izvodi Škola u prirodi vrši poslove prevoza djece i obezbjeđuje zagrijavanje i održavanje objekta namijenjenog za izvođenje Škole u prirodi, U periodu kad Škola u prirodi ne radi,  raspoređuje se na rad u Centru na poslove domara i vozača,  Po potrebi i nalogu direktora preuzima obavezu otvaranja ili zatvaranja Centra,
Stara se o voznom parku, registraciji, servisiranju auta i minibusa i njihovom održavanju, Vrši kurirske poslove, Uopravdanim slučajevima i ukazanoj potrebi direktor Centra izrađuje posebno uputstvo za rad  domara- vozača u Školi u prirodi u vezi sa čuvanjem zgrade i imovine, Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi i po nalogu direktora  i sekretara Centra.

 

16.    

Dnevni čuvar

Prilikom dolaska na posao otvara obje kapije i otključava ulazna vrata uz ukucavanje šifre, provjerava da li je uredno stanje objekta i opreme i prijavljuje svaki uočeni nedostatak ili činjenicu koja je bitna za obezbjeđenje objekta i bezbjednost i sigurnost radnika i učenika Centra, Vrši kontrolu ulaska i izlaska radnika, učenika, roditelja i stranaka na glavnom ulazu školske zgrade, Upućuje stranke i posjetioce kod nadležnih organa ( po potrebi i nalogu direktora, utvrđuje identitet stranaka, na osnvu lične karte ili službene iskaznice), Sprečava ulaz neovlaštenim licima i po potrebi poziva policiju, Pruža pomoć roditeljima i nastavnicima prilikom preuzimanja učenika sa teškoćama u kretanju (dolazak i odlazak), a posebno u slučaju neispravnosti lifta, Vodi brigu o prijemu pošiljki i dopremi robe i materijala, upućivanjem na nadležnu osobu ili organ, a u nedostatku nadleženih lica, preuzima pošiljke, obavještava ih i stara se o blagovremenom uručenju ili uskladištenju, Vrši kontrolu pristupa ostalim ulazima u školsku zgradu putem video-nadzornih kamera (ulaz putem lifta,  pomoćni ulaz u tzv. „Kristinu“ i dva interna prolaza koja povezuju Centar i srednju školu), Vrši kontrolu i prati pomoćnu evidenciju dolazaka na posao odlaska i izlazaka s posla, U slučaju nestanka struje zvoni za početak i kraj nastave, Po osposobljavanju telefnske centrale, radi na centrali u odsustvu zaduženog lica, Vodi evidenciju zapažanja u toku rada svakodnevno, Sarađuje sa institucijama (MUP, Hitna pomoći, Zavodom za javno zdravstvo, agencijama za protiv-požarnu i video-zaštitu objekta, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju školskog prostora, U slučaju potrebe za hitnom intervencijom, dužan je odmah reagovati i obavijestiti nadležni organ i upravu Centra, Za vrijeme ljetnog i zimskog raspusta i ostalim radnim danima, zajedno sa drugim radnicima ili po potrebi, kosi travu, vrši čišćenje snijega i školskog dvorišta, Prilikom odlaska s posla, gasi svjetla i provjeravaslavine, vrata i prozore, zatvara obje kapije i sva ulazna vrata, izlazi na glavni izlaz nakon ukucane šifre, Obavlja i druge poslove po smjernicama i nalogu direktora i sekretara.

 

17.    

Kuharica/servirka

Sačinjava evidenciju – spisak učenika koji koriste užinu, Sakuplja novac od nastavnika na ime užine učenika, Vrši serviranje i podjelu užina učenicima, Vrši sklanjanje, pranje i čišćenje suđa, održava higijenu u kuhinji, Po sticanju uslova vrši pripremu i distribuciju toplih obroka, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara Centra, U vrijeme kada kuhinja ne radi uključuje se na poslove održavanja čistoće, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara.

 

18.    

Spremačice

Čišćenje školskih  prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, kao i prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova), Svakodnevno čišćenje dvorišta od otpadnog materijala ujutro, između smjena i poslije nastave, Dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja, Kurirski poslovi, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara.

 
 

NASTAVNICI

  

19.    

Defektolozi u Centru

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

20.    

Engleski jezik

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

21.    

Muzička kultura

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

22.    

Likovna kultura

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

23.    

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

24.    

Tehnička kultura/Osnovi tehnike

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje (osnovni i napredni nivo).

 

25.    

Odgajatelj

U skdadu sa Zajedničkom jezgrom cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje definisane na ishodima učenja, Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu i drugim programa iz člana 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, vrše sljedeće poslove:Neposredni odgojno-obrazovni rad, Izrada i evaulacija individualnih edukativnih programa, Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje, Saradnja sa roditeljima, Pripremanje i vođenje dokumentacije, Izrada didaktičkih sredstava i inoviranje rada, Ostali poslovi po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca u skladu sa potrebama rada, što uključuje i saradnju sa defektologom odgovarajućeg usmjerenja koji pruža razvojno poticajne programe za dijete koje ima utvrđenu razvojnu teškoću ili je neurozično dijete.

 

26.    

Radni instruktori

U skladu sa Nastavnim planom i programom , vrše sljedeće poslove: Edukacija, Individualizirani rad s polaznicima grupe,  Rad u sekcijama – interesnim grupama , Kulturna i javna djelatnost u grupi,  Pripreme sredstava za obuku i rad u školskoj radionici, Rad u stručnim organima, Saradnja sa stručnim saradnicima i roditeljima, Stručno usavršavanje, Inovacije, Rad na pedagoškoj dokumentaciji, Dežurstvo.

 

27.    

Rukovaoc nastavnom tehnikom i EMIS odgovorna osoba

Za potrebe održavanja računarske i multimedijalne opreme, LAN I wirelesss internet konekcije, upravljanje i održavanje školskih software-a, održavanje elektronskih učionica i obuku nastavnog osoblja/stručnih saradnika primjeni novih informacionih tehnologija (hardware i software) i administraciju EMIS sistema škola ima rukovaoca nastavnom tehnikom i EMIS odgovornu osobu. Poslove EMIS odgovorne osobe može vršiti i osoba definisana Pravilnikom koji donosi Ministar.

Radno mjesto se popunjava dopunom norme nastavnika

 

Administrativno i računovodstveno osoblje

  

28.    

Administrativna radnica

Vrši administrativne poslove za potrebe škole, a naročito: Radi sa roditeljima i učenicima na izdavanju potvrda i vođenja evidencije prevoza, užina i osiguranja, Prima poštu (akte, podneske, žalbe, dopise, telegrame i sl.)  i zavodi u odgovarajuće knjige, Preuzima i priprema za otpremu poštanske pošiljke, vrši otprema pošte putem kurira ili dostavne knjige, Razvodi predmete i akte vrši odlaganje i čuvanje arhivske građe,Vodi internu knjigu pošte, naručuje kancelarijski materijal, Vodi evidenciju o potrošenom kancelarijskom  materijalu, Dostavlja nastavnicima dokumentaciju i evidenciju o učenicima (zahtjeve za upis, prevodnice, i dr.), Zavodi pristigle fakture u interni KUF i prosljeđuje računovodstvenoj agenciji na dalju obradu, Zavodi izdate fakture u KIF i vrši njihovu otpremu, Vodi knjigu blagajne i brine o stanju blagajničkog maksimuma, Vodi evidenciju o dolascima na posao, bolovanjima i prevozu radnika,Vrši poslove javnih nabavki osnovnih sredstava i potrošnog materijala putem direktnog sporazuma, Vodi evidenciju javnih nabavki i unos u bazu podataka, Vodi arhivsku knjigu, Prima i raspoređuje telefonske pozive te telefaks i e-mail poruke, Sarađuje sa radnicima, učenicima i roditeljima i odgovarajućim službama i institucijama, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, pomoćnika direktora i sekretara.

 
Scroll to Top