JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Vladimir Nazor

ODGOJ I OBRAZOVANJE – OSNOVNI NIVO

U našoj ustanovi, realizira se Plan i program rada za Osnovni nivo, s tim da je ovim programom obuhvaćeno 9 odjeljenja, sa ukupno 42 učenika. Osnovni nivo je program odgoja i obrazovanja za učenike osnovnog nivoa koji obuhvata djecu sa umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama. Osim nastavnika-defektologa u rad sa učenicima su uključeni: profesor tjelesnog odgoja, muzikoterapeut, logoped i fizioterapeut a u skladu sa sposobnostima, interesima i potrebama svakog učenika. Osim toga, realizira se i nastava u Školi u prirodi, posjete kulturnim i javnim ustanovama Kantona i drugi sadržaji tokom školske godine.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Uvodni dio

Osnovno je polazište da svako dijete ima pravo da se odgaja i obrazuje u skladu sa individualnim sposobnostima, najefikasnijim metodama i sredstvima u odgovarajućim uvjetima. Ustavno načelo po kojemu: ¨Osobe ometene u psihofizičkom ili fizičkom razvoju imaju u ostvarivanju odgoja i obrazovanja pravo na posebnu pomoć i zaštitu¨ temeljna je odrednica kada je riječ o djeci i omladini na stupnju umjerenih i težih intelektualnih i razvojnih teškoća.

Djeci i omladini se na stupnju umjerenih i težih intelektualnih i razvojnih teškoća, elementima osnovnog obrazovanja, osigurava se razvoj usklađen s njihovim potrebama i sposobnostima, a time i uspješnije uklapanje u društveni život i rad.

Karakteristike učenika sa umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama

Za pravilnije razumijevanje koncepta odgoja i obrazovanja djece i omladine sa umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama treba prikazati osnovne značajke tih osoba na temelju kojih se izrađuje cjelokupan odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupak (odgoja i obrazovanja, socijalizacije, radnog pripremanja i osposobljavanja). Bitna je značajka populacije s umjerenim i težim intelektualnim i razvojnim teškoćama psihometrijski determinirana sniženom sposobnošću intelektualnog funkcioniranja. Što je osoba na nižem stupnju intelektualnog funkcioniranja, to je proces uvođenja u društveni život i proces stjecanja znanja, vještina i navika usporeniji i povezan s brojnim teškoćama, što se osobito izražava na usporenom psihomotornom razvoju, ograničenjima u govornoj komunikaciji i socijalizaciji. Ipak, tretman ovih osoba treba graditi na preostalim sposobnostima, gdje se pravilnim tretmanom mogu steći higijenske navike, kulturne i radne navike, tj. da u kasnijem životu i radu ove osobe ne moraju biti potpuno ovisne o društvenoj brizi i pomoći.

Programska koncepcija

Program ima razvojni karakter, što znači da svako dijete obuhvaćeno programom počinje od elemenata programa u skladu sa nivoom funkcioniranja i dostiže razinu u skladu sa svojim individualnim sposobnostima. Program ima karakter istodobne stimulacije motornog, senzornog, emocionalnog, intelektualnog i socijalnog razvoja. Program ima i funkcionalni karakter, tj. stavlja u funkciju sve aspekte dječije ličnosti, osobito njegove motorne i druge sposobnosti radi razvijanja radnih sposobnosti, čime se omogućuje primjereno radno osposobljavanje, odnosno stvaraju se uslovi za njihovo uključivanje u društveno koristan život i rad.

Odgojno-obrazovna područja

Program obuhvata ova odgojno-obrazovna područja : - senzomotorni odgoj - tjelesni odgoj - radni odgoj - briga o sebi - moja okolina - likovno izražavanje - muzičko izražavanje - komunikacija - socijalizacija Navedena područja rada se realizuju kroz 40-to minutne aktivnosti. Realizaciju sadržaja izvodi dipl. defektolog-oligofrenolog (edukator-rehabilitator), radni instruktor uz defektologa za područje radnog osposobljavanja, a prema potrebama učenika – logoped, fizioterapeut, muzikoterapeut, na području produženog stručnog tretmana.

Stručna sprema nastavnika

Diplomirani defektolog-oligofrenolog (diplomirani edukator-rehabilitator). Predmete vještina od petog razreda mogu predavati i nastavnici vještina.

NAPOMENA: Idealno bi bilo da defektolozi/edukatori-rehabilitatori zajednički sa nastavnicima vještina, realiziraju sadržaje iz predmeta vještina od 5-9 razreda.

Cilj i zadaci

Principi na osnovu kojih je napravljen program rada za djecu sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama su slijedeći:

- Učenje i razvoj ove skupine djece su multidimenzionalni; razvojna područja se umnogome prepliću.
- Sva djeca mogu učiti
- Postoje individualne razlike u brzini razvoja među djecom
- Poznavanje djetetovog rasta i razvoja su ključni za maksimiziranje edukacijsko-rehabilitacijskih postignuća djece i efikasne implementacije programa
- Porodice su važni saradnici u kreiranju i implementiranju individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa (IERP)
- Djeca spontano i planirano uče kroz aktivno istraživanje svoje okoline
Scroll to Top