JAVNI POZIV za prijem djece u predškolski odjel “More nade” za šk. 2024/25 godinu

Školski odbor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ na sjednici održanoj dana 03.06.2024.godine upućuje Javni poziv za prijem djece u JU Centar „Vladimir Nazor“ – Predškolski odjel “More nade” u ul. Kemala Kapetanovića br.43, u pedagoškoj 2024/25 godini.

 

 I. Pozivaju se roditelji/staratelji djece ranog i predškolskog uzrasta da podnesu Prijavu za upis djece u pedagošku 2024/2025. godinu od 05.06. do 15.06.2024. godine.

II. Polaznici su djeca uzrasne dobi od 6 mjeseci do polaska u školu, i to za:

– cjeloviti razvojni program koji obuhvata i ranu intervenciju i

– obavezni program pred polazak u školu.

PREUZMITE PRIJAVNI OBRAZAC I TEKST JAVNOG POZIVA

Klikom na Prijavni obrazac ili Tekst Javnog poziva preuzimate dokument na svoj uređaj.

III. Obrasci prijava (cjeloviti razvojni program i obavezni program) mogu se dobiti na adresi
Centra ili preuzeti sa web stranice: vladimirnazor.edu.ba. Prijave se predaju lično na adresu
Centra – Predškolski odjel, ul.Kemala Kapetanovića br. 43. u vremenu od 8,00-12,00 sati.
IV. Rad se realizira kroz poludnevni ili cjelodnevni boravak.
V. Uz prijavu na Javni poziv roditelji/staratelji su dužni obavezno dostaviti (original ili
ovjerene kopija ne stariji od 6 mjeseci):
a) Rodni list
b) Cipsovu prijavu boravka djeteta;
c) Dokaz o zaposlenju majke/staratelja;
d) Dokaz o zaposlenju oca/staratelja;
e) Dokaz da je brat/sestra djeteta u vrtiću (za svako dijete);
f) Dokaz da je brat/sestra upisanu u predškolsku ustanovu ukoliko nema mjesta u vrtiću
koji pohađa brat/sestra;
g) Dokaz da je dijete bez roditelja/dijete iz hraniteljske porodice;
h) Dokaz da je dijete samohranog ili razvedenog roditelja;
i) Izjava da je dijete pripadnik romske populacije;
j) Djeca sa teškoćama u razvoju (medicinska dokumentacija);
k) Dokaz da je dijete demobilisanog borca/RVI/civilne žrtve rata;
l) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa troje malodobne djece;
m) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa četvero malodobne djece;
n) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa petero i više malodobne djece;
o) Dokaz da se majka/staratelj nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba;
p) Dokaz da se otac/staratelj nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba;
q) Dokaz da je dijete iz porodice u kojoj se jedan ili oba roditelja redovno školuju;
r) Dokaz da je dijete žrtva nasilja u porodici;
s) Dijete predloženo od strane Centra za socijalnog rad;
t) Dokaz da je dijete iz porodice u kojoj bliži član porodice ima teško oboljenje ili
invalidnost preko 70% (roditelji/stratelji; brat/sestra);
u) Dijete koje je bilo korisnik predškolske ustanove u pedagoškoj 2023/2024. godini
(potvrda ili uvjerenje)
v) Dijete registrirano, učestvovalo u upisu, a nije primljeno u prethodnom upisnom roku
(svaki rok po jedan bod)
VI. Prijave će se bodovati prema kriterijima iz Instrukcije o upisu djece u predškolske
ustanove u 2023/2024. br. 11-34-25862/23 od 05.06.2023. koje je donijelo Ministarstvo za
odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i dokumentacije Centra .
VII. U slučaju jednakog broja bodova za dvoje ili više djece prednost prilikom upisa dat će se
djeci prema Instrukciji o upisu djece u predškolske ustanove u 2023/2024. br. 11-34-
25862/23 od 05.06.2023.godine.
VIII. Komisija za prijem djece će sačiniti Listu prijedloga za prijem koja će biti istaknuta na
oglasnoj ploči i web stranici Centra najkasnije do 20.06.2024.godine sa obavještenjem o
datom roku za zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama.
IX. Roditelj/staratelj je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete
zdravo i da može pohađati predškolski program, i to ne starije od 30 (trideset) dana u odnosu
na prvi dan boravka djeteta.
X. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Ministarstva za
odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na web stranici i oglasnoj tabli Centra „Vladimir
Nazor“ i oglasnoj tabli Predškolskog odjela „Mora nade“.

Scroll to Top